Touch 3D để truy cập trình chuyển đổi ứng dụng sẽ trở lại với bản cập nhật iOS 11 trong tương lai

Touch 3D

Tính năng Touch 3D để truy cập trình chuyển đổi ứng dụng sẽ trở lại với bản cập nhật iOS 11 trong tương lai. Đây là thông tin đã được Apple thông báo chính thức. Một tính năng mà Apple phải bỏ khỏi iOS 11 do “hạn chế kỹ thuật” sẽ trở lại trong một bản cập nhật tương lai của hệ điều hành di động của công ty. Tính năng Touch 3D bị bỏ qua cho phép người dùng iPhone nhanh chóng tiếp cận trình chuyển đổi ứng dụng…

Read More